Wie Is Toch Die Jezus?

Verslag Van Een Persoonlijke Zoektocht Naar De Historische
Jezus Van Nazareth

verschenen in 2008 als boek2 op het net

terug naar begin index
Uit Het Voorwoord

Er is niemand over wie zoveel geschreven is als over Jezus van Nazareth. Zon jaar of veertig na zijn dood is het eerste boek over hem verschenen. Maar nog in onze tijd komen steeds bestsellers op de markt die miljoenen lezers trekken. Deze mens van twee duizend jaar terug blijft actueel en blijft boeien door zijn leven en de religie die rondom hem is ontstaan. Bekend is hij, maar tegelijk ook zo onbekend, dat auteurs vrij spel hebben om creatief in te spelen op de ruimte die de lacunes in de geschiedschrijving bieden. Het bekende boek 'De Da Vinci Code' is hiervan een treffend voorbeeld.
Is Jezus echt zo onbekend? Iedere christen weet toch wie hij is? Op het eerste gezicht lijkt dit zo maar voor een christen is niet de mens Jezus belangrijk maar de Christus: dat is de Jezus van het geloof en is die echt dezelfde als de mens Jezus van Nazareth? Natuurlijk staat Jezus als mens aan de basis van het christelijk geloof en de boeken van de bijbel, geschreven door christenen vele jaren na zijn dood, zijn getuigenissen van de jonge religie maar blijven in gebreke als het gaat over een betrouwbare beschrijving van de mens Jezus. Het blijft intrigerend: wat was er in die mens dat aanleiding was voor een dergelijke explosie na zijn dood? En dan blijft nog steeds de vraag: wie is toch die Jezus van Nazareth?

Het blijft een uitdaging iets meer over die Jezus te achterhalen! Ik kan nog een drietal redenen aangeven  om een eigen onderzoek te starten.

Sinds de tweede helft van de vorige eeuw is er iets wezenlijk veranderd binnen het rooms-katholieke volksdeel in ons land. De blik van de gelovigen is niet meer omhoog naar de hemel gericht maar horizontaal naar de wereld waarin wij leven. Begrippen als integriteit van de schepping, ontwikkelingshulp en respect voor andere culturen en godsdiensten zijn nieuwe sleutelwoorden geworden. Niet meer overtuigd van het eigen gelijk maar relativerend, zoeken velen thans de definitie van het christen-zijn vooral in de praktijk van het navolgen van Jezus van Nazareth. Men probeert zijn leven in te richten in overeenstemming met het voorbeeld dat hij gegeven heeft. De historische Jezus is belangrijk geworden in het leven van een christen. Maar de historische Jezus wordt niet meer gekend!

Eeuwenlang is men bij het lezen en begrijpen van de teksten uit de bijbel uitgegaan van de letterlijke betekenis van wat geschreven stond. Dit gold zowel voor de boeken van het Oude Testament als voor de boeken van het Nieuwe Testament. 
Vanaf het moment echter waarop men met kritische ogen de bijbel gaat lezen, valt de vanzelfsprekendheid van vroeger weg. Het wordt tijd met andere ogen de teksten te lezen!

De cultuur in onze westerse samenleving heeft een joods-christelijke achtergrond. Aan de basis hiervan staat de mens Jezus van Nazareth n de religie die rondom hem samen met de joodse ethiek is ontstaan. Hem beter leren kennen moet ieder van ons aanspreken.

Ik vind daarom een objectief onderzoek op zijn plaats. Het zal, hoop ik, niet alleen een meer betrouwbaar beeld geven van de historische Jezus maar zeker ook bijdragen aan een vitalisering van het geloofsleven door meer plaats in te ruimen voor deze Jezus n aan een appreciatie van deze mens die aan de basis staat van onze joods-christelijke samenleving, die ondanks de ontkerkelijking van deze tijd toch zo te karakteriseren is.
Galilea in de tijd van Jezus

detailfoto uit 'De bijbel in kaart' Wolters Noordhoff 1969